Obowiązek informacyjny RODO

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Konrys Konstanty i Krzysztof Świerzbińscy spółka jawna (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Zwycięstwa 8F, 15-703 Białystok. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zwycięstwa 8F, 15-703 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@konrys.pl .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@adwokat-boltryk.pl
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa zlecenie w ramach umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, a także w celu wykonania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z przedmiotowymi czynnościami (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (świadczenie usług na rzecz Klientów, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, marketing – art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO). Administrator może przetwarzać dane osobowe za Państwa zgodą, jeśli taka zgoda była uprzednio wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).
 4. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z czynności podejmowanych na Państwa zlecenie w ramach umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych może być wycofana w każdym czasie, nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 5. Dane osobowe są lub mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających w dochodzeniu należnych roszczeń oraz innym podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych danych osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji.
 6. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po ustaniu umowy przez okres:
  1. wskazany przez przepisy prawa, które zobowiązują Administratora do przechowywania dokumentacji zgromadzonej w związku z prowadzeniem działalności;
  2. przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń w wymiarze wskazanym w przepisach prawa – w zależności od tego, który z tych dwóch okresów jest dłuższy.
 9. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.